Gimnazijos skyrius

2010 m. balandžio 26 d. LR švietimo ir mokslo įsakymu Nr. V-603 Joniškio žemės ūkio mokykloje akredituota Vidurinio ugdymo programa (valstybinis kodas 301001001).

Vidurinio ugdymo programos vertinimo grupė, atlikusi Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo įvertinimą Joniškio žemės ūkio  mokykloje nustatė, kad jos įgyvendinimo kokybė atitinka nustatytus akreditacijos kriterijus.

Vidurinio ugdymo programos realizavimas yra viena iš svarbiausių mokyklos veiklos sričių.

Vidurinis ugdymas mokiniams organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Žin., 2006, Nr. 76-2930).

Mokiniai, baigę Vidurinio ugdymo programą, tęsia mokymąsi Profesinio mokymo skyriuje ir per vienerius metus baigia pasirinktą Profesinio mokymo programą.

 

Tau reikia žinoti!

Kas yra „kontrolinis darbas“?

Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip įvaldyta dalyko programos dalis (tema, kelios temos, skyrius, logiškai užbaigta dalis, savarankiškai išmokta dalis ir pan.).

Kiek kartų rašyti kontrolinį darbą?

Mokiniai per dieną gali turėti ne daugiau kaip 1 kontrolinį darbą.

(Kontroliniams darbams rekomenduojama skirti darbingiausias savaitės dienas ir laiką – antrą ir trečią pamokas antradieniais ir trečiadieniais).

Iki kada miegoti? Ir… kas yra „langai“?

Pamokos pradedamos ne anksčiau kaip 8 valandą. 11-12 klasių mokiniams pamokų tvarkaraštyje negali būti daugiau kaip trys „langai“ per savaitę (“langas“ – vienos pamokos trukmės laisvo laiko tarpas tarp pamokų, neskaitant pietų pertraukai skirto laiko) ir ne daugiau kaip septynios pamokos per dieną.

Mokslo metai pagal vidurinio ugdymo programą skirstomi pusmečiais. Pusmečių datas tvirtina mokyklos direktorius.

Kiek laiko mokytis?

10-12 klasėje – ne daugiau kaip 34 pamokos per savaitę.

10-12 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia – ne daugiau kaip 2,5 valandos per dieną; atostogų laikotarpiui namų darbai neskiriami.

 

“Kas yra mokymo sutartis“ arba „Į mokyklą kaip į darbą“?

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą mokymo sutartis yra mokinio ir mokyklos susitarimas dėl mokymo ir mokymosi. Jei tau mažiau, nei 14 metų, tavo vardu sutartį sudaro tėvai, jei daugiau – tu pats sudarai sutartį turėdamas tėvų sutikimą.

Sutartyje aprašomi mokyklos, mokinio (jo tėvų) įsipareigojimai, kurie turi būti abiejų šalių vykdomi. Prieš pasirašydamas sutartį atidžiai ją perskaityk, kilus neaiškumams kreipkis į grupės vadovą ar mokyklos administraciją.

Moodle

Moodle

TAMO

TAMO

Statistika

Šiandien apsilankė : 50
Vakar apsilankė : 339
Šį mėnesį : 3917
Šiais metais : 88111
Visi apsilankymai : 192643
Paspaudimai šiandien : 260
Visi paspaudimai : 1138059
© 2018 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos