Joniškio žemės ūkio mokykla skelbia konkursą vyriausio buhalterio pareigoms užimti

JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA SKELBIA KONKURSĄ

VYRIAUSIO BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Joniškio žemės ūkio mokykla, viešoji įstaiga, Upytės g. 77, LT-84152 Joniškis.

Pareigybės pavadinimas: vyriausiasis buhalteris.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).

Darbo krūvis: 40 val. per savaitę (1 etatas) (5 dienos per savaitę).

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2 priedu ir Joniškio žemės ūkio mokyklos Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį ekonomikos, finansų ir apskaitos srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

 

turėti ne mažesnę nei penkių metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

 

išmanyti ir  gebėti taikyti praktiniame darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vyriausio buhalterio vykdomas funkcijas, mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, deklaravimą, administravimą, kontrolę bei buhalterinę apskaitą;

 

išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės (VSAFAS) standartus, mokėti dirbti kompiuteriniu programiniu paketu „Microsoft Office“, buhalterinės apskaitos programa Labbis, viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS);

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

 

  1. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitus dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;

 

  1. gyvenimo aprašymą (CV) – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

 

  1. užpildytą pretendento anketą.

 

Pretendento dokumentų pateikimas:

 

  1. pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos informacinę sistemą;

 

  1. dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo;

 

  1. kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo Joniškio žemės ūkio mokyklos direktoriaus sprendimu terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo);

 

  1. pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4-10 klausimus, Mokykla per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, nurodydama pretendentų atrankos datą, vietą ir laiką;

 

  1. pretendentui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ar nepateikė tai patvirtinančių dokumentų bei teigiamai atsakė į pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4-10 klausimus, Mokykla per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia motyvuotą pranešimą ir nurodo, kodėl jam neleidžiama dalyvauti pretendentų atrankoje.

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 

Informacija teikiama tel.: (8 426) 613 45, mob. 8 686 38674, el. p. mokykla @jzum.lt

_______________________

© 2021 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos