Pasaulinė sniego diena Joniškyje

Sek­ma­die­nį Jo­niš­ky­je Snie­go die­nos šven­tę su­ren­gė spor­to klu­bas „Avantiūra+“, į ku­rią susirin­ko gau­sus bū­rys žiemos pramogų en­tu­zias­tų. Avantiūristės, su aktyviąja vadove Li­na Bud­rie­ne, to­kiu bū­du pri­si­jun­gė prie nuo 2012 me­tų Tarp­tau­ti­nės sli­di­nė­ji­mo fe­de­ra­ci­jos ini­ci­juo­ja­mos Pa­sau­li­nės snie­go die­nos. Šven­tės tiks­las – pa­di­din­ti žmo­nių fi­zi­nį ak­ty­vu­mą šal­tuo­ju me­tų lai­ku kiek­vie­na­me ša­lies re­gio­ne bei ska­tin­ti vai­kus, jau­ni­mą, šei­mas ak­ty­vai bei tu­ri­nin­gai leis­ti lais­va­lai­kį lau­ke.

Ren­gi­nio da­ly­vius į 8 ki­lo­met­rų žygį ap­link mies­tą išlydėjo Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė. Palinkėjusi visiems gražios dienos, sportinės nuotaikos ir aktyvaus laisvalaikio, mero pavaduotoja įteikė savo pačios įsteigtą dovaną – pyragą, kad grįžę iš žygio visi galėtų juo paskanauti. Po žy­gio Joniškio že­mės ūkio mo­kyk­los par­ke­ly­je visų dalyvių lau­kė linksmosios es­ta­fe­tės, „snie­go rie­du­lys“, karš­ta obuo­lių ar­ba­ta ir katilas sočios sriu­bos.

Šven­tės da­ly­viai bu­vo ap­do­va­no­ti aso­cia­ci­jos „Spor­tas vi­siems“ at­vi­ru­kais, dip­lo­mais ir dovanė­lė­mis. O ko­man­dos nu­ga­lė­to­jos – tau­rė­mis ir me­da­liais. Gam­ta ne­pa­šykš­tė­jo snie­go ir ge­ro oro, to­dėl ir no­rin­čių da­ly­vau­ti ne­trū­ko. Sporto klubo prezidentė L. Budrienė pasidžiaugė, kad prie joniškiečių prisijungė aktyvaus bei sveiko gyvenimo būdo propaguotojai iš Žagarės, vadovaujami trenerio Ruslano Prokopenko.

Informacija ir nuotraukos sporto klubo „Avantiūra+“

Moodle

Moodle

TAMO

TAMO

Statistika

Šiandien apsilankė : 209
Vakar apsilankė : 321
Šį mėnesį : 6582
Šiais metais : 14138
Visi apsilankymai : 217669
Paspaudimai šiandien : 1155
Visi paspaudimai : 1329168
© 2019 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos