Mokyklos vizija, misija, uždaviniai

Mokyklos vizija – laisvas, pareigingas, humaniškas, kūrybingas asmuo, sugebantis kritiškai mąstyti ir savarankiškai dirbti.

Mokyklos misija:

 • teikti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkančias valstybinius išsilavinimo standartus;
 • plėtoti tęstinio mokymo kryptį;
 • ugdyti mokinių kultūrinę ir socialinę kompetencijas;
 • ugdyti pilietiškai brandžią, savarankišką, išsilavinusią, atsakingą ir  veiklią, asmenybę, gebančią įsitraukti į visuomenės ūkinį ir kultūrinį gyvenimą, prisitaikyti darbo rinkoje;
 • puoselėti tėvynės, gimto miesto ir mokyklos tradicijas.

Tikslas – ugdyti aktyvų asmenį, gebantį mokytis visą gyvenimą, dalyvauti visuomenės gyvenime, įsitvirtinti darbo, profesinės veiklos pasaulyje.

Mokyklos prioritetai:

 • demokratiškais ir humaniškais principais bendraujanti mokyklos bendruomenė;
 • pedagogų kvalifikacija – mokinių žinių standartų garantas;
 • efektyviai dirbantis mokyklos kolektyvas;
 • estetika: grožis ir menas supančioje aplinkoje.

Uždaviniai:

 • Užtikrinti profesinio mokymo kokybę.
 • Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją tenkinant jų poreikius, atsižvelgiant į jų interesus, sudarant palankias sąlygas jų asmenybės saviraiškai.
 • Skatinti ieškoti patrauklių mokymosi formų, teikti tinkamai organizuotą pedagoginę pagalbą.
 • Skatinti geranoriškų, pagarbių,  mokytojų ir mokinių santykių formavimąsi, kurti teigiamą psichologinį klimatą.
 • Įtraukti tėvus į mokyklos veiklą, tobulinant tėvų informavimo sistemą.
 • Parengti kvalifikuotus specialistus, sugebančius planuoti savo profesinę karjerą ir įsitvirtinti darbo rinkoje.
 • Užtikrinti gimnazijos skyriaus ugdymo kokybę, orientuojant ugdymo turinį į bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų išugdymą.
 • Plėtoti neformalųjį ugdymą, saviraiškos galimybes ir mokinių dalyvavimą savivaldoje.
 • Formuoti estetinį mokyklos įvaizdį.
 • Viešinti mokyklos veiklą.