ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, siejamas su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias, poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinės švietimo strategijos nuostatas siekiama sukurti įvairių poreikių asmenims pritaikytą ugdymo(si) aplinką ir išplėtoti švietimo formų įvairovę bei paramos įvairių gebėjimų asmenims sistemą. Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į mokinių socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksmais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime.

Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra siūlo inkliuzinio ugdymo kokybės skatinimo principus:

  1. Pagarba mokinių nuomonei. Mokinių, jų tėvų ir artimųjų, organizacijų, besirūpinančių neįgaliųjų asmenų teisėmis, nuomonių turėtų būti paisoma, ypač priimant sprendimus.
  2. Aktyvus mokinių dalyvavimas. Visiems mokiniams sudaryta galimybė aktyviai dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės gyvenime.
  3. Teigiamos mokytojų nuostatos. Visi mokytojai turi teigiamą požiūrį į visus mokinius ir norą bendradarbiauti su kolegomis.
  4. Mokytojų įgūdžiai. Visi mokytojai turi įgūdžių, reikalingų veiksmingam visų mokinių ugdymui, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius.
  5. Lyderystė mokykloje. Mokyklų vadovai teigiamai vertina darbuotojų ir mokinių skirtybes, skatina kolegialumą ir inovacijas.
  6. Įvairių žinybų paslaugų dermė.

 

Mokykla vykdo šias programas:


Dokumentai ir metodinė medžiaga

Itraukties švietime plėtros gairės

Įtraukties veiksmų planas 2021-2024 m.

Įtraukiojo ugdymo prieinamumo gerinimo planas 2023-2025

Mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimas (rekomendacijos profesinių mokyklų mokytojams)

Rekomendacijos įdiegiant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokyklose

Metodinės rekomendacijos dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo mokiniams, turintiems spec. ugdymo poreikių

Pasiruošimas darbui su vaikais turinčiais autizmo spektro sutrikimų

Gabių ir talentingų mokinių ugdymo programa

Mokymosi, aktyvumo ir dėmesio sutrikimai. Metodologinis vadovas

Apie disleksiją paprastai

Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis

Sėkmingas mokymasis – kai veikiame drauge (mokiniams, jų tėvams ir mokytojams)

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai