Gimnazijos skyrius

Į Joniškio žemės ūkio mokyklos gimnazijos skyrių priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (8 kl.) arba įgiję pagrindinį išsilavinimą (baigę 10 kl.).

Gimnazijos I-II (9 – 10 ar 1g – 2g) klasėse mokiniai mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą. Per dvejus mokslo metus mokiniai supažindinami su profesijomis, vykdomomis Joniškio žemės ūkio mokykloje.

Gimnazijos III-IV (11-12) klasėse mokosi mokiniai siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją. Mokymosi trukmė – 3  metai (2 metai – vidurinis išsilavinimas + 1 metai – profesinis išsilavinimas). Po dviejų mokslo metų mokiniai išlaikę mokyklinius arba valstybinius brandos egzaminus įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą. Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos specialybės dalykų. Mokiniai, baigę profesinio mokymo programą ir atlikę gamybinę praktiką įmonėse, laiko kvalifikacinius egzaminus ir gauna profesinio mokymo diplomą.

Gimnazijos IV (12) klasės mokiniai norėdami gauti brandos atestatą turi išlaikyti du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas – mokyklinis ar valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas, kitas – pasirinktas paties mokinio (pvz., technologijos; matematikos ar fizikos). Mokiniai gali rinktis laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus. 

Mokiniai gali dalyvauti plačioje neformaliojo ugdymo veikloje (būreliuose): sporto, meninės raiškos, profesijos, techninės kūrybos ir kituose.

Kiekvienais metais dalis mokinių išvyksta į tarptautinius projektus (Austrija, Vokietija, Norvegija, Danija, Prancūzija, Suomija ir kitas šalis) gilinti profesinių gebėjimų, pažinti svečią šalį, tobulinti šnekamąją užsienio kalbą.

Mokiniai kurie įgyja vidurinį išsilavinimą ir dar po vienerių metų gauna profesinio mokymo diplomą gali tęsti mokymąsi universitetuose ar kolegijose. Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu pridedamas 1  papildomas balas prie bendros sumos. Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją pridedamas 1 papildomas balas prie bendros sumos.

Gimnazijos skyriaus nuostatai

 

Tau reikia žinoti!

Kas yra „kontrolinis darbas“?

Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip įvaldyta dalyko programos dalis (tema, kelios temos, skyrius, logiškai užbaigta dalis, savarankiškai išmokta dalis ir pan.).

Kiek kartų rašyti kontrolinį darbą?

Mokiniai per dieną gali turėti ne daugiau kaip 1 kontrolinį darbą.

(Kontroliniams darbams rekomenduojama skirti darbingiausias savaitės dienas ir laiką – antrą ir trečią pamokas antradieniais ir trečiadieniais).

Iki kada miegoti? Ir… kas yra „langai“?

Pamokos pradedamos ne anksčiau kaip 8 valandą. 11-12 klasių mokiniams pamokų tvarkaraštyje negali būti daugiau kaip trys „langai“ per savaitę (“langas“ – vienos pamokos trukmės laisvo laiko tarpas tarp pamokų, neskaitant pietų pertraukai skirto laiko) ir ne daugiau kaip septynios pamokos per dieną.

Mokslo metai pagal vidurinio ugdymo programą skirstomi pusmečiais. Pusmečių datas tvirtina mokyklos direktorius.

Kiek laiko mokytis?

10-12 klasėje – ne daugiau kaip 34 pamokos per savaitę.

10-12 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia – ne daugiau kaip 2,5 valandos per dieną; atostogų laikotarpiui namų darbai neskiriami.

 

“Kas yra mokymo sutartis“ arba „Į mokyklą kaip į darbą“?

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą mokymo sutartis yra mokinio ir mokyklos susitarimas dėl mokymo ir mokymosi. Jei tau mažiau, nei 14 metų, tavo vardu sutartį sudaro tėvai, jei daugiau – tu pats sudarai sutartį turėdamas tėvų sutikimą.

Sutartyje aprašomi mokyklos, mokinio (jo tėvų) įsipareigojimai, kurie turi būti abiejų šalių vykdomi. Prieš pasirašydamas sutartį atidžiai ją perskaityk, kilus neaiškumams kreipkis į grupės vadovą ar mokyklos administraciją.