Neformalus ugdymas

Neformaliojo švietimo organizatorė – Aistė Paulauskienė

Joniškio žemės ūkio mokykla daug dėmesio skiria neformaliojo ugdymo veiklai. Siekiama sudaryti sąlygas saviraiškai, aktyviam dalyvavimui kultūriniame ir socialiniame gyvenime. Mokinius kviečiame įvairiai ir įdomiai praleisti laisvalaikį, pasirinkti kokybiškas ir vertingas pramogas, veiklą, užsiėmimus pagal asmeninį poreikį. Skatiname veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, taip plėtojant jų emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį. Mokykla ugdo pagarbą ir toleranciją tautinėms, kultūrinėms ir religinėms mažumoms, skatina demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę. Vykdome specialiųjų poreikių asmenų integraciją į visuomenę per papildomo ugdymo veiklą.

Tai kryptinga veikla, kuria, plėtojant jauno žmogaus asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Dirbant su moksleiviais siekiama išpildyti jų veiklos principus, skatinti iniciatyvumą, aktyvumą ir saviraišką.