Projektas Joniškio žemės ūkio mokyklos materialinės bazės modernizavimas

Projekto Nr.09.1.2-CPVA K-722-01-0036 „Joniškio žemės ūkio mokyklos materialinės bazės modernizavimas“ vykdytojui trūksta įrangos, reikalingos praktinių įgūdžių lavinimui. Mokykla turi nevisą reikalingą įrangą šiai profesinio ugdymo programai – Technikos priežiūros verslo darbuotojo. Pagrindinė problema – neužtikrinama profesinio ugdymo paslaugų kokybė ir prieinamumas mokiniams. Siekiant didinti teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti profesinio ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą projekto vykdytojui, reikalinga investuoti į materialinės bazės plėtrą.

Įgyvendinus projektą bus siekiama šių išmatuojamų rezultatų: pagerintos mokymosi sąlygos 310 mokinių; modernizuota 1 įstaigos materialinė bazė; įsigyta trūkstamos įrangos 1 profesinio ugdymo programai. Tikslinė grupė – 310 projekto vykdytojo mokinių ir 101 projekto vykdytojui darbuotojų. Projekto nauda šiose srityse: švietimo – įsigyta moderni įranga pagerins Joniškio žemės ūkio mokyklos veiklos efektyvumą teikiant profesinio ugdymo paslaugas; ekonominėje – pagerėjusios darbo sąlygos ir įsigyta moderni įranga sudarys prielaidas jaunų, perspektyvių darbuotojų pritraukimui dirbti projekto vykdytojui.

Joniškio žemės ūkio mokykloje siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką švietimo paslaugų teikimą, įgyvendinamas projektas, skirtas gerinti profesinio ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą, kuriant tinkamas ir patrauklias ugdymo(-si) sąlygas. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos materialinė bazė: įsigyjama trūkstama įranga, skirta inžinerijos srities profesinio ugdymo programoms.

Projekto lėšomis įsigyta įranga nuosavybės teise priklausys projekto vykdytojui. Projekto vykdytojas bus atsakingas už tinkamą Projekto metu įsigytos įrangos naudojimą, eksploataciją ir priežiūrą, o eksploatavimo išlaidos bus apmokamos iš Projekto vykdytojo lėšų. Veiklų tęstinumas po projekto įgyvendinimo pabaigos bus užtikrinamas ne mažiau kaip 5 m. Už projekto veiklų rezultatų tęstinumą visą 5 m. laikotarpį bus atsakingas projekto vykdytojas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.  Projekto sumą 295 185,87 Eur.

Projekto vykdytojas:

Joniškio žemės ūkio mokykla

 

 

 

 

 

www.esinvesticijos.lt